grid

 

Serija plakata koji tematski obrađuju naslovnice popularnih jugoslovenskih časopisa. Magazini su odabrani na osnovu tema koje su obrađivali a njihovi naslovi su tipografski i semantički rekonstruisani tako da vizuelno pojednostave i simbolički prikažu sadržaje kojima su se oni bavili. Izgled naslovnica oživljava i u kondenzovanoj formi oslikava tematiku časopisa u skladu sa novonastalim naslovom.


Galaksija - časopis za popularizaciju nauke
Start - magazin za muškarce
Bazar - magazin za ženu i porodicu
Tempo - nedeljni ilustrovani sportksi list
Sabor - nedeljni list o narodnoj muzici
Kekec - zabavnik za mlade

A series of posters that thematically deals with covers of popular Yugoslav magazines. The magazines have been chosen based on the topics they wrote about, and their titles have been typographically and semantically reconstructed so that they visually simplify and symbolically represent the contents they dealt with. The looks of the covers revives and in a condensed form reflects the subject of the magazine in accordance with the emerging title.

Galaksija - Science popularization magazine
Start - Men's lifestyle magazine
Bazar - Magazine for woman and family
Tempo - Weekly illustrated sports magazine
Sabor - Weekly magazine about folk music
Kekec - Youth magazine

 

info1-p
projekti
blog1-p